Informasjon om bærsesongen

Informasjon om bærsesongen

fredag 14. juli 2017 06:12
Information about berry season

I vår bærsesongen kjøper vi fersk, norsk rips, solbær, bringebær og blåbær fra hageeiere og privatpersoner. Pris/kg rips og solbær: kr. 22,50, bringebær: 32 kr/kg og blåbær 20 kr/kg.

Bærmottaket åpner torsdag 26.7. kl. 10. Siste dag er 19.8.

I følge Skatteloven er grensen for skattefri inntekt for hage- og naturprodukter kr 4000 pr. år.

Vi forholder oss retten til å stoppe mottak blåbær uten forvarsel pga. stor pågang.

Bringebær kan leveres fryst og rips og solbær kan leveres med stilk. Blåbærene kan leveres urenset, men kvist og store blader må fjernes. Bærene må være ferskplukket.

For foretak gjelder egne priser og egne avtaler. Levering av større kvantum (som overstiger kr 4000 pr. år) skal avtales på forhånd og faktureres oss i etterkant og iht. utskrevet veieseddel. Egenerklæringsskjema skal fylles ut ved levering.

 

Information about delivery of berries:

We buy fresh red currant, black currant, raspberries and wild blueberries from gardeners and private individuals in our season. Price / kg of red currant and black currant: NOK 22,50, raspberry: 32 NOK / kg and blueberry 20 NOK / kg.

We open for berries July 26th. 10am-17pm.

According to Norwegian Tax Act, the limit for tax-free income for garden- and natural products is NOK 4000 per year per person.

We reserve the right to stop receiving blueberry without notice due to high demand.

Raspberries may be delivered frozen and red- and black currants can be delivered with stems. The blueberries may be delivered unclean, but twig and large leaves must be removed. The berries must be freshly picked.

Other prices and agreements applies for companies. Delivery of larger quantities (which exceeds NOK 4000 per year) must be agreed in advance and shall be invoiced afterwards and in accordance with documentation issued here. Self-declaration form need to be completed on delivery.

 

Informacja o dostarczaniu owoców:

W sezonie skupujemu świeże norweskie porzeczki,czarną porzeczkę,maliny i jagody od ogrodników oraz prywatnych osób.Cena / kg porzeczka czerowona i czarna : 22.50 korony /kg ,maliny : 32 korony /kg i jagody 20 koron /kg.

Według norweskiego prawa podatkowego granica wolna od podatku dla ogrodnictwa oraz produktów naturalnych to 4000 cztery tysiące koron w ciągu roku.

My zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania skupu jagód i owoców leśnych bez ostrzeżnia z powodu dużych ilości.

Maliny można dostarczać w stanie zamrożonym a porzeczki oraz czarne porzeczki można dostarczać z szypułkami.

Czarne jagody można dostarczać nieumyte ale gałązki i duże liście należy usunąć.Owoce muszą być świeżo zerwane.

Dla przediębiorstw obowiązują indywidualne umowy i ceny. Dostarczanie dużych ilości ,które przekraczają kwotę 4000 tysiąc koron w ciągu roku powinno się zgłosić z wyprzedzeniem czasu a następnie przesłać nam fakturę a także wydruk przeliczenia valuty.

Dokument opisujący zawartość należy wypełnić przy dostarczeniu owoców.

Askim Frukt- & Bærpresseri, Osloveien 93, 1815 Askim, tlf: 69819800, post@afb.no
© Produksjon av Kloner AS - Joomla og Magento